⚖موسسه حقوقی فرین داد اسپادان

🔷مشاوره حقوقی

🔶امور کیفری

🔷امور خانواده و ارث

🔶امور املاک و اراضی 

🔷امور بین الملل و تجارت

🔶وصول مطالبات

🔷داوری و تنظیم قرارداد

🔶امور مهاجرت