خدمات, کارگاه

کارگاه کاربرد صنعتی هنر

گروه آموزشی مفاخر اسپادان

کارگاه کاربرد صنعتی هنر

مدرس: خانم استاد دکتر ابتسام پرستگاری

  • صنعتی سازی هنرهای فردی
  • روش های استفاده و تجاری سازی
  • کشف و استعدادیابی جاذبه هنری

 

دیدگاهتان را بنویسید