رئیس هولدینگ بین المللی اسپادان

آقای دکتر سیّد ماجد ابطحی

مشاور عالی

آقای دکتر سیّد مجتبی ابطحی

مدیر واحد انفورماتیک

خانم مهندس صبا ارجمندمنش

مدیر مجموعه آموزشی مفاخر اسپادان

خانم مهندس نوشین شهابی

مدیر گروه ورزشی آموزشی اسپورت اسپادان

آقای مهندس سروش سلمانی

مدیر واحد تحقیق و توسعه

خانم مهندس نگین سادات ابطحی

مدیر بازرگانی

آقای مهندس سیّد احمد میرمحمدی

مدیر واحد ایزو

آقای مهندس پوریا سیمکانی

فنی و اجرایی، مدیر عامل شرکت چشم پنهان اسپادانا

آقای مهندس سّید مجید ابطحی

اداری و امور پرسنل

خانم غزل سادات ابطحی

مشاور عالی و مدیر دپارتمان روانشناسی

خانم فرشته دولت خواه

مدیر امور فرهنگی

خانم استاد شهربانو رجب چور

مدیر واحد پژوهشی

خانم دکتر مرضیه صالحی

نماینده بازرگانی غرب ایران

آقای محمد صالحی