رئیس هولدینگ بین المللی اسپادان

آقای دکتر سیّد ماجد ابطحی

مدیر واحد ایزو

آقای مهندس پوریا سیمکانی

مدیر واحد انفورماتیک

خانم مهندس صبا ارجمندمنش

مدیر مجموعه آموزشی مفاخر اسپادان

خانم مهندس نوشین شهابی

مدیر گروه ورزشی آموزشی اسپورت اسپادان

آقای مهندس سروش سلمانی

اداری و امور پرسنل

خانم غزل سادات ابطحی

فنی و اجرایی، مدیر عامل شرکت چشم پنهان اسپادانا

آقای مهندس سّید مجید ابطحی

نماینده بازرگانی غرب ایران

آقای محمد صالحی

مشاور عالی و مدیر دپارتمان روانشناسی

خانم فرشته دولت خواه

حقوقی و امور قراردادها، مدیر عامل شرکت فرین داد اسپادان

آقای دکتر امیر باقریان