افتتاحیه استودیو تبلیغاتی هور اسپادان

افتتاحیه استودیو تبلیغاتی هور اسپادان